1. כללי
  ברוכים הבאים לאתר נתניה נט של חברת בר לשם תקשורת בע"מ (להלן:"החברה"). 
  החברה מפעילה אתר אינטרנט זה ("האתר") ומאפשרת גלישה ושימוש באתר בכפוף להגבלות ולתנאים כפי שיפורטו להלן, וכן לפי הוראות כל דין.
  אנא קרא בעיון עמוד זה בדבר "תנאי השימוש" בטרם תעשה שימוש כלשהו באתר. תנאי השימוש המפורטים כאן מסדירים את היחסים בין המשתמש באתר לבין החברה.
  עצם כניסתך לאתר מהווה הסכמה לכל ההגבלות והתנאים, ללא כל הסתייגות ורק בכפוף לכך הנך רשאי להשתמש באתר. אם אינך מסכים למלא אחר ההגבלות והתנאים המפורטים להלן, הנך מתבקש להפסיק להשתמש באתר באופן מיידי.
  תנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מעת עת על ידי החברה, ללא מתן הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. היה ויוחלט על שינוי הוראות תנאים אלו, יחייב הנוסח המעודכן החל ממועד פרסומו באתר.
  תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 2. השימוש באתר
  2.1 השימוש באתר הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד ולא לשימוש מסחרי. אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת, בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת.
  2.2 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל ישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robot, Crawlers וכדומה, המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. 
  2.3 הינך מתחייב להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לגולשי האתר ואו לפעילות האתר, ובין היתר מבלי למעט, בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "תולעים", "וירוסים", "רוגלות" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכו'.
  2.4 אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים על ידו, בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או תוכן האתר ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים וכו'). 
  2.5 הנך מעניק לחברה את הזכות לעשות שימוש, לערוך, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, להפיץ וכיו"ב, כל תוכן המועלה על ידך לאתר, על ידי כתיבת תגובות/פייסבוק או בכל אופן אחר. 
  2.6 הינך מתחייב, להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של האתר כמפורט כאן, וכן להימנע מפגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים.
  2.7 הנך נושא באחריות הבלעדית בגין תכנים המועלים על ידך לאתר וכל תוצאה שתנבע מפרסומם, ובכלל זה עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים, בין היתר אין לפרסם או להעלות לאתר תכנים או חומרים, לרבות הודעות, תגובות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר שהינם בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מטרידים, פוגעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, פוגעים ברגשות הציבור, מפרים את זכויותיו של אדם אחר לרבות זכויות יוצרים או הזכות לפרטיות ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק לרבות הפרת צווי בית משפט.
  2.8 הינך מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: התחזות לאחר, כתיבת הודעות חוזרות באתר, מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתרים ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים.
  2.9 החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים המועלים על ידך לאתר, אשר מפרים את התנאים שפורטו לעיל, או עלולים לפגוע באתר או בצד שלישי כלשהו, וכן רשאית החברה למחוק לאלתר תכנים כאמור בכל עת. בנוסף, החברה תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הנך מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לכך. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.
  2.10 החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהצגה או פרסום של תכנים כאמור לעיל והנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
  2.11 הינך מתחייב ליידע את האתר בכתב, לכתובת הדוא"ל הבאה: info@netanyanet.co.il בכל מקרה בו הגיעה לידיעתך מידע על פעולה ו/או מחדל של צד כלשהו בניגוד למתואר בתנאי שימוש אלה.
  2.12 אתה מצהיר בזאת כי ידוע לו שככל שתפר הוראות תנאי שימוש אלה שהחברה רשאית לנקוט כנגדך בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיך לצדדים שלישיים.
  2.13 החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל מחשבך קובצי זיהוי, שיאפשרו לחברה לזהות את המחשב ממנו הינך יוצר גישה אל האתר, כגון Cookies , וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בדרך זו.
 3. המידע באתר
  3.1 השימוש המותר במידע המצוי הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת המידע או להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
  3.2 המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד והוא אינו מהווה הצעה ו/או שידול ו/או אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה ו/או ייעוץ להשקעה ו/או ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מיסויי ו/או כל ייעוץ אחר. מידע באתר זה, גם אם נחזה להיות כזה, אינו מחליף ייעוץ מקצועי ואישי המותאם לצרכיך ונתוניך האישיים וכל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא באתר תעשה על אחריותך בלבד. 
  3.3 לחברה אין כל אחריות בגין מידע הכלול באתר ואין החברה ערבה למידת דיוקו. בנוסף, המידע באתר עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות עדכניות לאחר כתיבתו ויתכנו שינויים שיש בהם כדי להשפיע או לשנות את המידע המובא באתר זה. החברה אינה מתחייבת לעדכן המידע באתר זה מעת לעת ו/או בכלל.
  3.4 האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים כגון פרסומות, מודעות, כתבות יח"צ הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים כלשהם ו/או לקדם עניינים אחרים. החברה לא תישא באחריות לתכנים אלה ואחרים שיפורסמו באתר, והאחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מאת החברה לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה וכל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.
  3.5 החברה שומרת על זכותה להתאים, לעדכן, לשפר, לשנות או להסיר את תכני האתר, כולם או חלקם, ללא כל הודעה מוקדמת. החברה שומרת על זכותה להגביל תכנים מסוימים או את הגישה לאתר, כולם או חלקם, או לסיים את פעילותו.
 4. קישורים לאתרים
  4.1 באתר עשויים להיכלל קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא בידי גורמים אחרים. החברה לא תישא באחריות לאתרי אינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר או כהסכמה בחוות דעת או במידע המצוי באתר זה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. לחברה אין כל שליטה על אתרים שאינם שלה, והיא אינה אחראית במפורש או במשתמע, לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש. כן אין החברה אחראית על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר או להוסיף קישורים נוספים. 
  4.2 הנך אחראי להקפיד לעיין בתקנוני האתרים ובמדיניות הפרטיות המסדירים את תנאי השימוש באותם אתרי צד-שלישי ולהפנות כל השגה על אתרי צד-שלישי אלה אל מנהלי אותם אתרים או מפעיליהם.
 5. קניין רוחני
  5.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת המידע, התכנים (לרבות בכל הקשור לחברה - תיאורה, אופן פעילותה וכל מידע ו/או נתון רלוונטי אחר בקשר אליה), הנתונים, הפטנטים וסימני המסחר (ובקשות לרישום פטנטים ו/או סימני מסחר), זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שנתן הרשאה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים, התמונות, סימני מסחר או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
  5.2 אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק לך או לגורם אחר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות באתר, במידע או בתכנים הכלולים בו, ולא תעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות החברה בהם.
  5.3 כאשר אתה מוסר תכנים באתר, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.
  5.4 במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לחברה רשיון חינם ללא תמורה וללא תמלוגים כלשהם, בינלאומי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, לרבות באתר, בדפוס, במדיה דיגיטאלית ובאתרי אינטרנט נוספים.
  5.5 החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע ובתכנים שתפרסם באתר, באופן מורשה או בלתי מורשה.
 6. אחריות החברה
  6.1 כל התכנים באתר מסופקים כמות שהם (as is). החברה לא מביעה עמדה לגבי המידע המוצג באתר ולא תישא באחריות, ישירה או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, להשמטות, לפגמים, לשיבושי הגהה, ניסוח וכיוצ"ב בגין התכנים וכן לא תהיה אחראית לנזקי תכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר או תוך כדי השימוש באתר או כתוצאה מהמידע המוצג בו,לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים. 
  6.2 השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותך הבלעדית והמלאה. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה או מי מטעמה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה לא תפצה אותך או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו מהשימוש באתר זה או מהפרסומים המופיעים בו.
  6.3 הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר ו/או העלת לאתר ו/או כתוצאה מכל הפרה של הוראות תנאי שימוש אלה ו/או אי נכונות הצהרותיך על פיהם.
  6.4 החברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר או לגרום לנזקים כלשהם. כן החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב, לתשתיות של המשתמש, לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות החברה או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה. 
  6.5 ידוע לך כי השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף אותך לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת. הנך אחראי לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לו. לאור זאת, עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם או במחשבך האישי.
  6.6 הנך מאשר כי ייתכן ששירותי האתר לא יהיו זמינים בכל עת שיידרש להם, או לא יהיו זמינים בכלל, או שזמינותם תהיה חלקית, מוגבלת או בעייתית, או שהשירותים לא יתפקדו כנדרש ובכלל זה יספקו נתונים שגויים, לא מעודכנים או לא נכונים או שלא יוכלו לספק לך את הנתונים שתבקש או לבצע את הפעולות שתרצה לבצע. הנך מאשר כי לא תעמוד לך כל טענה כלפי החברה או כלפי כל גורם הקשור לאתר בגין אירוע כאמור.
 7. שינויים באתר
  החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 8. מדיניות הפרטיות 
  החברה מכבדת את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות זמינה באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 9. שונות
  9.1 אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין החברה לבינך או לשנותה. הנך עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש נוספים בחלקים אחרים של אתר זה.
  9.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימושך באתר, בכל עת, בו הפרת את תנאי השימוש, כל דין, הוראה אחרת או באם תחליט החברה כי ביצעת שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד, הוצאה או נזקף לרבות עוגמת נפש שייגרמו לך. 
  9.3 על המידע המצוי באתר זה, גישתך אליו והשימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתנאי שימוש אלו או הנובעים מהם מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו באופן בלעדי, תוך שלילת כל סמכות שיפוט אחרת.
  9.4 אין באמור בתנאים אלו כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין החברה לבינך.
 10. פרטי המשתמש
  10.1 אינו חייב למסור פרטים כלשהם לחברה, למעט אלו הנחוצים לצורך רישום לאתר ומסירתם תיעשה בהתאם לרצונך בלבד. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידיך עם רישומך לאתר, לצורך מעקב פנימי, תקשורת עמך הנוגעת לאופן ואפשרויות השימוש השונות באתר ודיוור מסחרי בהתאם ובכפוף לכל חוק. 
  10.2 הטיפול בפרטים ובמידע המתקבלים מצידך באתר מתבצע על-פי מדיניות הפרטיות כפי שתתעדכן מעת לעת, ואשר מהווה חלק מתנאי השימוש באתר. הינך מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של החברה למסור מידע ופרטים שמסרת לה, במקרה של מכירה/מיזוג פעילות החברה ו/או האתר ו/או שיתוף פעולה עם גורם אחר בתנאי שיישמרו תנאי מסמך מדיניות הפרטיות, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך ממך.
 11. יצירת קשר 
  החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכות המשתמשים באתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתרים תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או אם קיימת לך כל שאלה שהיא בדבר תנאי השימוש, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. 
  פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:info@netanyanet.co.il .
 1. כללי
  ברוכים הבאים לאתר נתניה נט של חברת בר לשם תקשורת בע"מ (להלן:"החברה"). 
  החברה מפעילה אתר אינטרנט זה ("האתר") ומאפשרת גלישה ושימוש באתר בכפוף להגבלות ולתנאים כפי שיפורטו להלן, וכן לפי הוראות כל דין.
  אנא קרא בעיון עמוד זה בדבר "תנאי השימוש" בטרם תעשה שימוש כלשהו באתר. תנאי השימוש המפורטים כאן מסדירים את היחסים בין המשתמש באתר לבין החברה.
  עצם כניסתך לאתר מהווה הסכמה לכל ההגבלות והתנאים, ללא כל הסתייגות ורק בכפוף לכך הנך רשאי להשתמש באתר. אם אינך מסכים למלא אחר ההגבלות והתנאים המפורטים להלן, הנך מתבקש להפסיק להשתמש באתר באופן מיידי.
  תנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מעת עת על ידי החברה, ללא מתן הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. היה ויוחלט על שינוי הוראות תנאים אלו, יחייב הנוסח המעודכן החל ממועד פרסומו באתר.
  תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 2. השימוש באתר
  2.1 השימוש באתר הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד ולא לשימוש מסחרי. אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת, בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת.
  2.2 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל ישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robot, Crawlers וכדומה, המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. 
  2.3 הינך מתחייב להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לגולשי האתר ואו לפעילות האתר, ובין היתר מבלי למעט, בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "תולעים", "וירוסים", "רוגלות" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכו'.
  2.4 אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים על ידו, בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או תוכן האתר ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים וכו'). 
  2.5 הנך מעניק לחברה את הזכות לעשות שימוש, לערוך, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, להפיץ וכיו"ב, כל תוכן המועלה על ידך לאתר, על ידי כתיבת תגובות/פייסבוק או בכל אופן אחר. 
  2.6 הינך מתחייב, להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של האתר כמפורט כאן, וכן להימנע מפגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים.
  2.7 הנך נושא באחריות הבלעדית בגין תכנים המועלים על ידך לאתר וכל תוצאה שתנבע מפרסומם, ובכלל זה עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים, בין היתר אין לפרסם או להעלות לאתר תכנים או חומרים, לרבות הודעות, תגובות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר שהינם בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מטרידים, פוגעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, פוגעים ברגשות הציבור, מפרים את זכויותיו של אדם אחר לרבות זכויות יוצרים או הזכות לפרטיות ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק לרבות הפרת צווי בית משפט.
  2.8 הינך מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: התחזות לאחר, כתיבת הודעות חוזרות באתר, מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתרים ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים.
  2.9 החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים המועלים על ידך לאתר, אשר מפרים את התנאים שפורטו לעיל, או עלולים לפגוע באתר או בצד שלישי כלשהו, וכן רשאית החברה למחוק לאלתר תכנים כאמור בכל עת. בנוסף, החברה תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הנך מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לכך. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.
  2.10 החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהצגה או פרסום של תכנים כאמור לעיל והנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
  2.11 הינך מתחייב ליידע את האתר בכתב, לכתובת הדוא"ל הבאה: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. בכל מקרה בו הגיעה לידיעתך מידע על פעולה ו/או מחדל של צד כלשהו בניגוד למתואר בתנאי שימוש אלה.
  2.12 אתה מצהיר בזאת כי ידוע לו שככל שתפר הוראות תנאי שימוש אלה שהחברה רשאית לנקוט כנגדך בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיך לצדדים שלישיים.
  2.13 החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל מחשבך קובצי זיהוי, שיאפשרו לחברה לזהות את המחשב ממנו הינך יוצר גישה אל האתר, כגון Cookies , וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בדרך זו.
 3. המידע באתר
  3.1 השימוש המותר במידע המצוי הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת המידע או להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
  3.2 המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד והוא אינו מהווה הצעה ו/או שידול ו/או אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה ו/או ייעוץ להשקעה ו/או ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מיסויי ו/או כל ייעוץ אחר. מידע באתר זה, גם אם נחזה להיות כזה, אינו מחליף ייעוץ מקצועי ואישי המותאם לצרכיך ונתוניך האישיים וכל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא באתר תעשה על אחריותך בלבד. 
  3.3 לחברה אין כל אחריות בגין מידע הכלול באתר ואין החברה ערבה למידת דיוקו. בנוסף, המידע באתר עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות עדכניות לאחר כתיבתו ויתכנו שינויים שיש בהם כדי להשפיע או לשנות את המידע המובא באתר זה. החברה אינה מתחייבת לעדכן המידע באתר זה מעת לעת ו/או בכלל.
  3.4 האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים כגון פרסומות, מודעות, כתבות יח"צ הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים כלשהם ו/או לקדם עניינים אחרים. החברה לא תישא באחריות לתכנים אלה ואחרים שיפורסמו באתר, והאחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מאת החברה לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה וכל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.
  3.5 החברה שומרת על זכותה להתאים, לעדכן, לשפר, לשנות או להסיר את תכני האתר, כולם או חלקם, ללא כל הודעה מוקדמת. החברה שומרת על זכותה להגביל תכנים מסוימים או את הגישה לאתר, כולם או חלקם, או לסיים את פעילותו.
 4. קישורים לאתרים
  4.1 באתר עשויים להיכלל קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא בידי גורמים אחרים. החברה לא תישא באחריות לאתרי אינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר או כהסכמה בחוות דעת או במידע המצוי באתר זה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. לחברה אין כל שליטה על אתרים שאינם שלה, והיא אינה אחראית במפורש או במשתמע, לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש. כן אין החברה אחראית על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר או להוסיף קישורים נוספים. 
  4.2 הנך אחראי להקפיד לעיין בתקנוני האתרים ובמדיניות הפרטיות המסדירים את תנאי השימוש באותם אתרי צד-שלישי ולהפנות כל השגה על אתרי צד-שלישי אלה אל מנהלי אותם אתרים או מפעיליהם.
 5. קניין רוחני
  5.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת המידע, התכנים (לרבות בכל הקשור לחברה - תיאורה, אופן פעילותה וכל מידע ו/או נתון רלוונטי אחר בקשר אליה), הנתונים, הפטנטים וסימני המסחר (ובקשות לרישום פטנטים ו/או סימני מסחר), זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שנתן הרשאה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים, התמונות, סימני מסחר או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
  5.2 אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק לך או לגורם אחר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות באתר, במידע או בתכנים הכלולים בו, ולא תעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות החברה בהם.
  5.3 כאשר אתה מוסר תכנים באתר, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.
  5.4 במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לחברה רשיון חינם ללא תמורה וללא תמלוגים כלשהם, בינלאומי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, לרבות באתר, בדפוס, במדיה דיגיטאלית ובאתרי אינטרנט נוספים.
  5.5 החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע ובתכנים שתפרסם באתר, באופן מורשה או בלתי מורשה.
 6. אחריות החברה
  6.1 כל התכנים באתר מסופקים כמות שהם (as is). החברה לא מביעה עמדה לגבי המידע המוצג באתר ולא תישא באחריות, ישירה או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, להשמטות, לפגמים, לשיבושי הגהה, ניסוח וכיוצ"ב בגין התכנים וכן לא תהיה אחראית לנזקי תכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר או תוך כדי השימוש באתר או כתוצאה מהמידע המוצג בו,לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים. 
  6.2 השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותך הבלעדית והמלאה. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה או מי מטעמה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה לא תפצה אותך או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו מהשימוש באתר זה או מהפרסומים המופיעים בו.
  6.3 הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר ו/או העלת לאתר ו/או כתוצאה מכל הפרה של הוראות תנאי שימוש אלה ו/או אי נכונות הצהרותיך על פיהם.
  6.4 החברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר או לגרום לנזקים כלשהם. כן החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב, לתשתיות של המשתמש, לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות החברה או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה. 
  6.5 ידוע לך כי השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף אותך לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת. הנך אחראי לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לו. לאור זאת, עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם או במחשבך האישי.
  6.6 הנך מאשר כי ייתכן ששירותי האתר לא יהיו זמינים בכל עת שיידרש להם, או לא יהיו זמינים בכלל, או שזמינותם תהיה חלקית, מוגבלת או בעייתית, או שהשירותים לא יתפקדו כנדרש ובכלל זה יספקו נתונים שגויים, לא מעודכנים או לא נכונים או שלא יוכלו לספק לך את הנתונים שתבקש או לבצע את הפעולות שתרצה לבצע. הנך מאשר כי לא תעמוד לך כל טענה כלפי החברה או כלפי כל גורם הקשור לאתר בגין אירוע כאמור.
 7. שינויים באתר
  החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 8. מדיניות הפרטיות 
  החברה מכבדת את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות זמינה באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 9. שונות
  9.1 אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין החברה לבינך או לשנותה. הנך עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש נוספים בחלקים אחרים של אתר זה.
  9.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימושך באתר, בכל עת, בו הפרת את תנאי השימוש, כל דין, הוראה אחרת או באם תחליט החברה כי ביצעת שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד, הוצאה או נזקף לרבות עוגמת נפש שייגרמו לך. 
  9.3 על המידע המצוי באתר זה, גישתך אליו והשימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתנאי שימוש אלו או הנובעים מהם מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו באופן בלעדי, תוך שלילת כל סמכות שיפוט אחרת.
  9.4 אין באמור בתנאים אלו כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין החברה לבינך.
 10. פרטי המשתמש
  10.1 אינו חייב למסור פרטים כלשהם לחברה, למעט אלו הנחוצים לצורך רישום לאתר ומסירתם תיעשה בהתאם לרצונך בלבד. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידיך עם רישומך לאתר, לצורך מעקב פנימי, תקשורת עמך הנוגעת לאופן ואפשרויות השימוש השונות באתר ודיוור מסחרי בהתאם ובכפוף לכל חוק. 
  10.2 הטיפול בפרטים ובמידע המתקבלים מצידך באתר מתבצע על-פי מדיניות הפרטיות כפי שתתעדכן מעת לעת, ואשר מהווה חלק מתנאי השימוש באתר. הינך מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של החברה למסור מידע ופרטים שמסרת לה, במקרה של מכירה/מיזוג פעילות החברה ו/או האתר ו/או שיתוף פעולה עם גורם אחר בתנאי שיישמרו תנאי מסמך מדיניות הפרטיות, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך ממך.
 11. יצירת קשר 
  החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכות המשתמשים באתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתרים תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או אם קיימת לך כל שאלה שהיא בדבר תנאי השימוש, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. 
  פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .