ארכיון | עיריית נתניה  קרן לתחזוקת בנייני מגורים בפרויקטים של התחדשות עירונית ארכיון | עיריית נתניה 

הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה אישרה ביום רביעי האחרון מדיניות להקמת קרן לתחזוקת בנייני מגורים בפרויקטים של התחדשות עירונית בעיר

ארכיון | עיריית נתניה 

הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה אישרה ביום רביעי האחרון מדיניות להקמת קרן לתחזוקת בנייני מגורים בפרויקטים של התחדשות עירונית בעיר. 

ההתחדשות העירונית בנתניה צוברת תאוצה בייחוד במסלול פינוי-בינוי. במסגרת ההתחדשות העירונית, בניינים ישנים בני עשרות שנים מפנים את מקומם לבניינים חדשים בהם מערכות תשתית עדכניות. כפועל יוצא משינוי באופי הבניינים, נוצרת עליה משמעותית של מאות שקלים בחודש בהוצאות הנדרשות למימון תחזוקתם. עם הוצאות אלו יאלצו להתמודד הדיירים הוותיקים שיחזרו להתגורר בבניינים החדשים. השתת תשלום דמי תחזוקה של מאות שקלים בחודש, עלול להדיר את רגליהם של התושבים הוותיקים ממוקדי ההתחדשות או לחילופין להביא למצב בו הבניינים לא יתוחזקו כנדרש.

בשנת 2016 חוקק חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, במסגרתו נקבע, בין היתר, כי דייר שהגיע לגיל פרישה ומקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, וזוהי דירתו היחידה, לא יהיה חייב בתשלום דמי ועד בסכום העולה על הסכום ששילם בדירתו הישנה וזאת לתקופה של חמש שנים. גם לגבי דיירים בדיור הציבורי (חברות משכנות כגון: עמידר, חלמיש, עמיגור ואחרים) קיים הסדר בנושא תשלום הפרשי דמי הוועד.
המדיניות שאושרה בוועדה המקומית לתכנון ובניה מבוססת על בחינת המצב הסוציואקונומי של מוקדי ההתחדשות העירונית ושל ערכי הקרקע בכל אזור. המדיניות קובעת בכל אזור את הסכום שיופקד (350-450 ₪ לחודש), את האחוז ממספר הדירות הקיימות בגינן יופקד הסכום האמור (100%-25%) ואת מספר השנים (5-10 שנים).