עיריית נתניה תושבי נתניה, לאן הולך הכסף שלכם?  עירית נתניה | צילום: נתניה נט

הצעת התקציב של עיריית נתניה לשנת 2019 עומדת על כ- 1.696 מיליארד ש"ח ומשקפת תוספת של כ- 109 מיליון ש"ח לעומת תקציב 2018 המקורי. תקציב הפיתוח העירוני בתוספת תקציבי החברות העירוניות יעמוד על סך כולל של – 693 מיליון ש"ח. סה"כ עומדת הצעת התקציב הרגיל העירוני והבלתי רגיל על סך של כ-2.389 מיליארד ש"ח

‏‏תקציב העירייה לשנת 2019 יובא לאישור מועצת העיר ולאחר מכן לאישור משרד הפנים.

השנה מתוקצב פרויקט דגל חדש- תכנון להקמת אולם ארנה לכדורסל במימון מפעל הפיס, ספורטוטו, ורמ"י בהיקף של 85 מלש"ח, בשטח של 10 אלף מ"ר ויכיל כ-3,000 מושבים.
המשך שיפור נגישות שכונות העיר לעורקי תחבורה ראשיים: השלמת בינוי רמפות לחיבור גשר האר"י לכביש 2- חיבור גשר האר"י רמפה מערבית שתתווסף לסיום פרויקט רמפה מזרחית וכן המשך פיתוח וחידוש רחוב הרצל, בקטעים מדיזינגוף ועד סמילנסקי כולל כיכר ציון וכיכר גורדון והמשך בניה חדשה ופיתוח של 17 גני ילדים רגילים וארבעה גני ילדים חינוך מיוחד. בנוסף בינוי שני בתי ספר חדשים לחינוך מיוחד ומתן מענה לאוכלוסייה זו בתחומי העיר.

תקציב החינוך

היקף הוצאות 653 מלש"ח אשר גדלו ב- 47 מלש"ח מתקציב 2018 מקורי, סך גידול של 7.7%, כאשר תקציב החינוך מהווה כאמור בקירוב כ-40% מסך כלל התקציב העירוני.

על פי חזון ראש העיר, הוחלט להגדיל את מימון ההיסעים שאינם מוכרים ע"י משרד החינוך ובהיקף של כ-40 מלש"ח. הוגדל משמעותית תקצוב ניקיון ואחזקות בבתי הספר היסודיים. דגש על פרויקט תומכות למידה לשיפור הישגי תלמידים ותגבור מגמות ייחודיות, כגון מגמת רובוטיקה בשלושה בתי ספר נוספים, הרחבת שירותי שמירה בבתי הספר, הרחבת פעילות פרויקט שיעורי שחיה ותגבור לימודי האנגלית בבתי הספר.
בתקציב חל גידול במשרות ייעודיות למערכת החינוך, כביטוי לפתיחת 21 גני ילדים חדשים וכן תוספת סייעות אישיות גני ילדים ומלווי הסעות.
המשך השקעה בתוכניות ייחודיות בפלנתניה והרחבת הפעילות החינוכית לתלמידים ומבקרים. גם השנה תממן העירייה סבסוד עירוני לקייטנות סך של מיליון ₪ לכ- 4,000 ילדים.

רווחה 

גידול בהוצאה מתקציב 2018 מקורי בסך 26 מלש"ח ועומד על כ-228 מלש"ח.
גידול בהיקף העסקת עובדות סוציאליות בתוכניות הרווחה השונות במימון 75% משרד רווחה, 9 תקנים בהרחבת פרויקטים שונים, בהם מרכז רב שירותים לעיוורים ומרכז "מילי" לאוכלוסייה בוגרת.

שיפור פני העיר 

היקף הוצאה לניקיון העיר 114.5 מלש"ח גידול של כ- 11.3 מלש"ח בעלות ניקיון העיר מול תקציב שנה קודמת המקורי, גידול של 10.9%. תוספת של 0.6 מלש"ח לאחזקת גינות ציבוריות והרחבת שטחי גינון ומתקני משחקים.

חופים 

מתוכננת תחנת הצלה חדשה בחוף "בלו ביי" לעונה שלמה לרווחת תושבי העיר, הרחבת העסקת מצילים ופקחי חוף ופעולות ניקיון ושדרוג נרחבות בחופים. יש לציין שזו רצועת החוף הגדולה בישראל כ-13 ק"מ בהשקעה של כ-22 מלש"ח.

תקציב הפיתוח

תקציב העירייה לפיתוח לשנת 2019 מורכב מהקצאות משרדי ממשלה, פיס, הלוואות וקרנות פיתוח ויעמוד על כ-559 מלש"ח.
בתוספת תקציבי החברות העירוניות יעמוד תקציב הפיתוח על סך כולל של – 693 מלש"ח

השנה מתוקצב תחילת פרויקט חדש להקמת אולם ארנה לכדורסל במימון מפעל הפיס, טוטו, רמ"י בהיקף של 85 מלש"ח, בשטח של 10 אלף מ"ר ויכיל כ-3,000 מושבים.
המשך שיפור נגישות שכונות העיר לעורקי תחבורה ראשיים: השלמת בינוי רמפות לחיבור גשר האר"י לכביש 2- חיבור גשר האר"י רמפה מערבית שתתווסף לסיום פרויקט רמפה מזרחית.
כמו כן, המשך פיתוח וחידוש רחוב הרצל, בקטעים מדיזינגוף ועד סמילנסקי כולל כיכר ציון וכיכר גורדון. במסגרת הסכם "הגג" החדש, שנחתם עם רמ"י, בעלות כוללת של מעל ל-40 מלש"ח לפרויקט בכללותו.

פרויקטים לפיתוח באמצעות חל"ת

עבודות בהיקף של כ- 81 מלש"ח, מקורות המימון העיקריים הינם הרשאות מרשות מקרקעי ישראל בגין הסכמי ה"גג" ומשרד התחבורה. פיתוחם של נת' /600 א – כמיליון ש"ח, נת' 620 – 17 מלש"ח, נת' 750 – שלושה מלש"ח, נת' 542 – ארבעה מלש"ח. פיתוח שכונת עיר ימים – 17 מלש"ח, פיתוח שכונת אגמים – 16 מלש"ח, מתחם עין התכלת – 10 מלש"ח, קריית יהלום – 10 מלש"ח, מתחם טשרניחובסקי - שלושה מלש"ח.

ממקורות עירוניים ומשרד ממשלה יבוצעו רמפה מערבית גשר השלום – חיבור גשר האר"י לכביש 2. המשך פיתוח מתחמים: נת' 545 א', נת' 556, נקז רח' בן אבי נת' 556, סלילת כביש שד' בנימין וקטע מרח' אברהמס. כמו כן, המשך פינוי מתמשך של מתחם המזבלה העירונית.

תשתיות לשיקום אזורים ותיקים

השנה יושקעו כ- 140 מלש"ח בתאורה, סלילת כבישים חדשים ומדרכות. בנוסף, יינתן דגש לנושא נגישות עפ"י חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. כמו כן יושקעו בחופים ובטיילות כ-23 מלש"ח בהשתתפות חלקית של משרד התיירות, בשיפור פני העיר כתשעה מלש"ח וגינון עוד כשלושה מלש"ח. תתחלנה העבודות להקמת פארק צפון העיר (זאת בהמשך לסיום עבודות התכנון) בהיקף של 10 מלש"ח, שאושר בשנת 2018.
כמו כן, יושקעו כ- 33 מלש"ח בבניה ושיפוץ מבני ציבור, הכולל השקעות במרכזים קהילתיים חדשים, מעונות יום ומרכז לאוכלוסייה בוגרת.

פיתוח חינוך

ההשקעות מתקציב הפיתוח לבניית מוסדות חינוך בשכונות יואץ: בבינוי, שיפוץ והצטיידות מוסדות חינוך יושקעו כ- 200 מלש"ח בהשתתפות משרדי הממשלה וחיצוניים כ 97 מלש"ח. לשנת הלימודים שתיפתח בספטמבר 2019 נערכת העירייה לבינוי 17 גני ילדים רגילים ו – 4 גני ילדים חינוך מיוחד, זאת בהמשך להקמת 101 גני ילדים חדשים בין השנים 2012-2018, בהשקעה עירונית של כ – 50 מלש"ח בממוצע.
כמו כן, המשך הרחבה ופיתוח של 11 בתי ספר יסודיים, 8 חטיבות ועל יסודיים, וכן הקמת שני בתי ספר חדשים להפרעות התנהגות ולחינוך מיוחד במטרה לתת מענה לאוכלוסיות אלו בתחומי העיר. יבוצעו השקעות בהצטיידות ומיזוג אויר בחלק מהמסגרות החינוכיות, ויותקנו במימון עירוני סככות צל/גשם בכניסה למוסדות חינוך.

ספורט

במוסדות ספורט יושקעו כ- 31 מלש"ח, כולל הקמת שלושה אולמות ספורט חדשים בבתי הספר, החלפת מתקני סל, שיקום מבנים ותכנון הקמת מגרש קט רגל. בכוונת העירייה בשנים הקרובות לתעדף בינוי של אולמות ספורט בבתי הספר.

פרויקטים שיבוצעו באמצעות תאגיד "מי נתניה"

המשך שדרוג תשתיות המים והביוב ברחובות העיר, בעלות של כ- 34 מלש"ח. פיתוח שכונות ומתחמים חדשים בהיקף של שמונה מלש"ח, שדרוג תחנת שאיבה "אביר", שלב א' – חמישה מלש"ח, שדרוג קווי ביו ראשיים במחלף נתניה בהיקף של שלושה מלש"ח, שדרוג קו סניקה ישן בתחנת השאיבה בית יצחק כשני מלש"ח, שדרוג תחנות שאיבה לביוב ומתקני מים בהיקף שלושה מלש"ח, שדרוג קו מאסף לביוב "אודים", שלב א' כמלש"ח.

פרויקטים באמצעות קרן נתניה

היקף פעילות כ- 19 מלש"ח. הקמת מרכז מיל"י למזדקנים בהיקף של שבעה מלש"ח, הרחבת בית גיא כארבעה מלש"ח, השלמת גן הרדס בהיקף של 1.5 מלש"ח, הקמת שני בתי כנסת בשכונות אגמים ועיר ימים בהיקף של כשלושה מלש"ח, רכישת מרש"ל (מרכז לשירותי עיוורים) בהיקף של 2.5 מלש"ח, הפעלת מרכזים שונים בהיקף של כ- 0.6 מלש"ח והצטיידות לבתי ספר למצוינות בכ- 0.4 מלש"ח.