news 480x140

קטטה בכיכר העצמאות: מספר אזרחים נתנייתים היכו בחור ערבי. הבחור לא היה חמוש. תושבים הזמינו משטרה. במקום נוצרה בהלה, אנשים נבהלו וברחו.