הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א הראשל"צ לד"ר שריפי: "גוי לא יכול לפתוח את ההיכל" הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א

הראשון לציון, מרן הגאון הרב יצחק יוסף שליט'א, ענה השבוע בכתב לד"ר ניסן שריפי, יו"ר קהילת "באר חנה", אשר פנה בשאלה הלכתית אודות גוי שנמצא בהליכי גיור, ועדיין לא התגייר ומתפלל בבית הכנסת באר - חנה, האם יכול לקנות מצות פתיחת היכל, כי הוא חפץ להרגיש בכך שייכות לבית הכנסת ולקהל המתפללים

הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א

הראשל"צ ענה, בין השאר, כי " על פי הרמב"ם (פ"י מהלכות מלכים ה"י) בן נח שרצה לעשות מצוה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה, ואם הביא עולה מקבלין ממנו, נתן צדקה מקבלין ממנו, וכתב הרדב"ז שם ומכל מקום, במצות שצריכין קדושה וטהרה כגון תפילין, ספר תורה ומזוזה אני חוכך להחמיר שלא יניחו אותם לעשותן, ומסתברא דגם הרמב"ם יודה לחילוק זה, אלא דלא נחית לזה ודיבר בכללות.

וכתב המאירי (סנהדרין נ"ט) שבן נח שעוסק בתורה שלא לכוונת קיום המצוה, אלא שלבו חפץ לירד לידיעת תורתינו ותלמודנו, ראוי להענש, מפני שבני אדם סבורים שהוא משלנו מתוך שרואין אותו יודע, ויבואו לטעות אחריו, אולם אם חקירתו על דעת לבוא אל תכלית שלמות תורתינו ויחזור ויתגייר נראה שטוב, ומבואר שכל שעוסק בתורה על מנת לדעת חוקיה שאם ימצאנה שלימה יתגייר אז טוב עושה, ואותו דבר כל המצוות אם רוצה ללמוד כיצד לקיים.

ובנדון דידן שרוצה לפתוח את ההיכל והוא בפרהסייא לעיני הכל, ולא שייך בזה שבא ללמוד כיצד לפתוח את ההיכל, שאינה מלאכה שצריך ללמוד אותה, אין להתיר בזה כל זמן שלא התגייר, וגם זה חלק מהלימוד שלו בגירות שיש לקיים את המצוות כדין. ויסבירו לו בנחת שהצבור לא יבין זאת, ויש לו להמתין שבעזרת השם יתברך בקרוב יתגייר כדת משה, ואז יוכל לקיים את המצוות בבית הכנסת".

יהדות - הראשל"צ לד"ר שריפי: "גוי לא יכול לפתוח את ההיכל"
ד"ר שריפי ציין כי עד כה עברו בבית הכנסת "באר חנה" עשרות מתגיירים,נוצרים,מוסלמים וגם חסרי דת, וכולם שומרים עד היום על קשר עם בית הכנסת המרכזי בדרום העיר - "באר חנה".