news 480x140

במסגרת היערכותה לחורף ולמניעת פגיעות עצים בקווי החשמל - מבצעת חברת החשמל עבודות לגיזום ענפים הנמצאים מתחת לקווי החשמל ובסמיכות להם בנתניה

בחודשים האחרונים עובדי חברת החשמל עבודות מקיפות ושיטתיות להיערכות לחורף.

חברת חשמל בנתניה

חברת החשמל בעבודות גיזום ענפים הסמוכים ומתחת ובסמוך לקווי החשמל בנתניה

כחלק מעבודות ההיערכות לחורף מתבצעות בין השאר עבודות לגיזום ענפי עצים הממוקמים מתחת ובסמוך לקווי החשמל . הגיזום והרחקת הענפים מקווי החשמל מונע את הפסקות החשמל הנגרמות עקב פגיעת הענפים בקווי החשמל

אהרון שיפר, מנהל אזור נתניה בחברת החשמל, מציין כי בישובים שבתחום אזור נתניה, כמו בכל רחבי הארץ, מבצעת חברת החשמל עבודות רבות ומגוונות במסגרת היערכות החברה לקראת החורף במטרה למנוע הפסקות חשמל עקב פגיעות עצים וענפים ברשתות החשמל ובמתקני החשמל.

"עבודות הגיזום שאנו מבצעים חיוניות ביותר לשמירה על רשתות החשמל מפגיעת עצים וענפים והן מתואמות עם גורמי העיריה במסגרת תכנית עבודה מסודרת ומחייבות ברוב המקרים הפסקת חשמל ברחובות/ות שבסביבה – לצורך ביצוע העבודה. תושבי הבתים, הבניינים ובעלי העסקים שבאזור המופסק מעודכנים מספר ימים טרם לביצוע העבודה והם מבינים את חשיבות העבודה למניעת הפסקות חשמל עתידיות." מציין שיפר.